Republic of Genoa / Repubblica di Genova / Republika Genui #1 (Claymore Castings OT43 Pavasiers 1 #1)Good morning!

Today, the first two Pavasiers from Claymore Castings. I will tell you my dear, that I fell in love with these models. They have an unbelievable amount of very nice and sharp details that add a lot of charm to the models.


In the Middle Ages, the Pavasiers were infantry soldiers equipped with Pavasie (large quadrangular shields).
This type of shield was quite high (even up to the height of the shoulders of an adult male), with a vertical convexity in the middle.
The transom was heavy, made of wood upholstered with sheet metal or leather, decorated with paintings.
       From the inside, it usually had straps similar to a harness, and in the middle a handle - large enough to hold with both hands. Often the bottom edge of the shield was fitted with a spur or spurs, enabling the shield to be immobilized by driving it into the ground; A wooden support was also sometimes used to provide additional grounding.
Sometimes it also had a notch (viewfinder) in the upper part, facilitating the use of a crossbow or firearm. In the variation used for the formation of the ride, in turn, had a notch to facilitate the use of copies.

The name of the shield comes from the Italian city of Pavia, where it appeared brought by mercenary knights fighting in the ranks of the Teutonic Order.


Repubblica di Genova. History. Part I

The Republic of Genoa was a former independent state in Liguria, on the coast of northwestern Italy. It existed from the eleventh century to 1797.
In my entries I will focus on the period of the Middle Ages and late Middle Ages that interest me much.

       The Republic of Genoa was founded in the Middle Ages (11th century).
In the years 1421–1435 the Republic fell in dependence on Milan, then (1458–1461) from France, again from Milan (1464–1477 and 1488–1499), and again from France (1507–1522 and 1527–1528).

College ruled by consuls and the Senate. From 1339 Genoa was led by Doges (similar to the Doges of Venice). Genoa was an important Mediterranean port.
It flourished during the Crusades in the 11th-13th century. At the time, it received numerous outposts of trade with the East (some districts in Jerusalem, Antioch, Jaffa and other cities) for the help given to the French crusaders.

       The alliance with the Byzantine Empire, with the worsening of relations between Venice and Constantinople, provided Genoese the opportunity to extend colonial expansion to the Black Sea and Crimea.

From the Black Sea, Genoese merchants traveled along the Danube and the Dnieper Eastern European hinterland, also venturing to the Caucasus, to India, and possibly even to China.

       Around the year 1000, Pisa became the most dangerous competitor of Genoa. The two-hundred-year rivalry, which was based on the benefits of trade and the fight for political subordination of Sardinia, was won by Genoa.

In a great battle at sea on August 6, 1284 near Livorno, considered the largest armed naval combat of the Middle Ages, the Genoese fleet defeated the Pisa fleet (Battaglia della Meloria).

       For Pisa, this was the end of political ambitions, for Genoa, ascending the summit of greatness (13th and 14th centuries). After Pisa's earlier (1135-37) elimination from the game of the Amalfi republic in southern Italy, now only two strong Italian maritime republics remain, i.e. Genoa and Venice. 
They fought for the monopolization of trade with the countries of the Orient, and thus for political supremacy in the Mediterranean basin.

The natural conflict between them found an outlet in four devastating wars waged in 1256-1381 with the participation of various states with both allied sides...https://pl.dreamstime.com/ilustracji-stara-mapa-liguria-w%C5%82ochy-image56109796


Dzień dobry!

Dziś dwóch pierwszych pawężników od Claymore Castings. Powiem Wam moi drodzy, że zakochałem się w tych modelach. Posiadają niewyobrażalną ilość bardzo ładnych i ostrych detali, które dodają modelom wiele uroku.

Pawężnicy w średniowieczu byli to żołnierze piechoty wyposażeni w pawęże (duże tarcze w kształcie czworokąta).
Ten rodzaj tarczy był dość wysoki (nawet do wysokości ramion dorosłego mężczyzny), z pionową wypukłością pośrodku. 
Pawęże były ciężkie, wykonana z drewna obitego z wierzchu blachą lub skórą, zdobiona malowidłami.
       Od strony wewnętrznej najczęściej posiadała pasy podobne do szelek do transportu, a pośrodku imacz – uchwyt, dostatecznie duży, aby trzymać go obiema rękami. Często dolna krawędź tarczy zaopatrzona była w ostrogę lub ostrogi, umożliwiające unieruchomienie tarczy przez wbicie jej w ziemię; w celu dodatkowego umocowania na podłożu stosowano także czasami drewnianą podpórkę.
Niekiedy posiadała także wycięcie (wizjer) w górnej części, ułatwiające użycie kuszy lub broni palnej. W odmianie stosowanej dla formacji jazdy miewała z kolei wycięcie ułatwiające użycie kopii.


Nazwa tarczy pochodzi od włoskiego miasta Pawia, gdzie pojawiła się przywieziona przez najemnych rycerzy walczących w szeregach zakonu krzyżackiego.


Repubblica di Genova. Historia. Część I

Republika Genui była dawnym niepodległym państwem leżącym w Ligurii, na wybrzeżu północno-zachodnich Włoch. Istniała od XI wieku do 1797 roku.
W moich wpisach skoncentruje się na interesującym mnie okresie średniowiecza i późnego średniowiecza.

       Republika Genui powstała w średniowieczu (XI wiek). 
W latach 1421–1435 Republika popadła w zależność od Mediolanu, następnie (1458–1461) od Francji, ponownie od Mediolanu (1464–1477 i 1488–1499), i ponownie od Francji (1507–1522 i 1527–1528).

       Władzę sprawowały kolegium konsulów i senat. Od 1339 r. na czele Genui stali dożowie (na podobieństwo dożów Wenecji.). Genua stanowiła ważny port śródziemnomorski.
Rozkwit przeżywała w okresie krucjat w XI-XIII w. Za pomoc udzieloną francuskim krzyżowcom uzyskała wówczas liczne placówki handlu ze Wschodem (niektóre dzielnice w Jerozolimie, Antiochii, Jaffie i innych miastach). 


       Sojusz z Cesarstwem Bizantyńskim, przy pogorszeniu stosunków Wenecji z Konstantynopolem, dostarczył Genueńczykom okazji do rozszerzenia kolonialnej ekspansji na Morze Czarne i Krym.
Z Czarnomorza genueńscy kupcy podążali wzdłuż Dunaju i Dniepru wschodnioeuropejskie zaplecze, wypuszczając się także na Kaukaz, do Indii, a niewykluczone że nawet do Chin.

        Mniej więcej około roku tysięcznego na najgroźniejszego konkurenta Genui wyrosła Piza. Dwustuletnia rywalizacja, podłoże której stanowiły korzyści z handlu i walka o polityczną subordynację Sardynii, zwycięsko wyszła Genua.
W wielkiej bitwie na morzu 6 sierpnia 1284 roku niedaleko Livorno, uważanej za największe zbrojne starcie morskie średniowiecza, flota genueńska zadała klęskę flocie pizańskiej (Battaglia della Meloria). 


       Dla Pizy był to koniec politycznych ambicji, dla Genui zaś wstąpienie na szczyt wielkości (XIII i XIV wiek). Po wcześniejszym (1135-37) wyeliminowaniu przez Pizę z gry republiki Amalfi na południu Włoch, ostały się teraz już tylko dwie silne włoskie republiki morskie, tj. Genua i Wenecja. Walczyły one o monopolizację handlu z krajami Orientu, a tym samym o supremację polityczną na śródziemnym akwenie.
Naturalny między nimi konflikt znalazł ujście w czterech wyniszczających wojnach toczonych w latach 1256-1381 przy udziale rozmaitych państw z obu stronami sprzymierzonych...*


*https://www.krajoznawcy.info.pl/genua-57462Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 

*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***

Comments

 1. Znaczy to Twój freehand na tarczach???!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Daj Boże nie! naklejki od Little Big Men transfers ;-)
   Jak je zobaczyłem, dedykowane do tych Pawężników, uznałem że sto lat bym siedział a tak ładnych nie zrobiłbym i zakupiłem ;-)

   Delete
  2. Piękna robota, piekna! A naklejki świetnie dobrane.

   Delete
 2. Great looking Medievals, Michal! They are truly wonderful sculpts.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Indeed, fantastic models to paintings. Thank You so much Dean.

   Delete
 3. Oczywiście tarcze są ful wypas (mimo, że to naklejki) ale reszta jest również na wysokim poziomie co w efekcie końcowym sprawia niesamowite wrażenie. Jak kiedyś będę się zabierał za modele do Sagi to też sobie muszę sprawić takie kalkomanie.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Szczerze polecam. Robią naklejki pod wiekszosc producentow.

   No moje też nieco przybrudzilem tu i ówdzie ;))

   Delete
 4. Nice! Your shields look suitably battered and and dirty.

  ReplyDelete
 5. These are so impressive. Of course Claymore minis are gorgeous, but your paintjob is truly outstanding. Bravo!

  ReplyDelete
 6. Gorgeous pavises, I'm jealous!!

  ReplyDelete
 7. Superb painting, as always, Michal!

  ReplyDelete
 8. Te tarcze! <3 Te oczy i wyraz twarzy tego z niebieską tuniką. Wspaniała robota!

  ReplyDelete
 9. Bravo Michal! Gorgeous miniatures and brushwork!

  ReplyDelete
 10. You're correct about the detail on these sculpts, the detail IS superb and exquisitely rendered by your good self.

  ReplyDelete
 11. Lovely pair of hardened veterans and nice shields, great painting!
  Best Iain

  ReplyDelete
 12. Powiem ci Michale, że to chyba najlepsze twoje figurki. Tarcze wymiatają.
  pozdr
  Tomasz

  ReplyDelete
 13. Brilliant detail work everywhere ... on the minis and shields!

  ReplyDelete

Post a comment

Popular Post (30 days)

Felix Jaeger (Gotrek & Felix novels)

Gildor Inglorion's scouts #1 (Oathmark Elf Light Infantry Champions)

POOR GUY NO.1 and GHOUL inboxing (Rotten Factory)

Mordheim: Night Goblins from Karak Azgal - Black Orc Bodyguard (Rotten Factory Miniature)

Anno Domini 1666 : Four Musketeers / Les Quatre Mousquetaires / Czterej Muszkieterowie (Wargamer)